Number of the records: 1  

To the basket   kominárstvo

 1. Descriptonremeslo zaoberajúce sa čistením komínov. Kominári vymetali komíny, aby vyletujúce horiace sadze nespôsobili požiar. Ich činnosť bola od 18. storočia regulovaná župnými protipožiarnymi štatútmi, určujúcimi povinnosti obyvateľov, úradov i kominárov, ktorí plnili funkciu protipožiarnej polície. Počiatky kominárstva na Slovensku siahajú na koniec 16. storočia. V 17. storočí bolo všeobecne rozšírené. Prví kominári boli Taliani z okolia Milána a južného Švajčiarska. Svoj celouhorský cech založili roku 1748 v Rábe, neskôr ho presídlili do Bratislavy. Župné úrady určovali kominárske obvody, rozsah a spôsob výkonu remesla i sadzby za vymetanie. Komíny obytných domov sa vymetali dvakrát ročne. V jednom obvode bol len jeden majster kominár, ktorý si priberal potrebný počet tovarišov. Koncesia (oprávnenie) vykonávať kominárstvo sa udeľovala na základe skúšok spôsobilosti a spravidla sa dedila. Po smrti majstra vykonávala remeslo vdova prostredníctvom tovarišov. Zmeny v rajonizácii sa vykonávali iba so súhlasom požiarnej polície a žúp.
  Description authorMichal Kaľavský
  BooksŠpiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/kominarstvo
  See also cech
  remeselnícky patrón
  remeselník
  remeslo
  komín
  kominár
  References (3) - Encyclopedic Terms