Number of the records: 1  

To the basket   pohreb slobodnej mládeže

 1. Descriptonpohreb mladého člena spoločenstva, ktorý zomrel pred uzatvorením manželstva. Z chápania svadby ako dôležitého pozitívneho medzníka života človeka a z tradičnej predstavy, že mŕtvi aj po smrti potrebujú uspokojovať telesné potreby, vznikol zvyk začleniť do pohrebného obradu slobodného dievčaťa alebo mládenca prvky tvoriace súčasť svadobného obradu. Preto v pohrebnom sprievode takéhoto pohrebu niesli veniec, pierko, jablko, svadobný koláč, svadobnú kyticu a iné symboly svadby. Mŕtvy, prípadne i jeho slobodní rovesníci, predstavujúci družice a družbov, boli oblečení v svadobnom odeve. Spojenie pohrebu a svadby vyjadroval i obsah pohrebných plačov, v ktorých bola smrť prirovnávaná k mladuche. Realizácia pohrebu mala zabezpečiť, aby sa duša mladého, pred svadbou zomrelého človeka nestala revenantom, aby sa zmierila so smrťou a nechodila znepokojovať pozostalých.
  Description authorJuraj Zajonc
  BooksČajánková, E.: Smrť a pohreb. In: Banícka dedina Žakarovce. Bratislava 1956, 464-466. Jakubíková, K.: Rodinné zvyky. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zostavil J. Podolák. Košice 1972, 195-231.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/pohreb-slobodnej-mladeze
  See also svadba
  revenant
  References (4) - Encyclopedic Terms