Number of the records: 1  

To the basket   pochovávanie

 1. Descriptonuloženie mŕtveho do hrobu. Súvisí s predstavami o posmrtnom živote a je sprevádzané pohrebnými obradmi, podrobenými hygienickým a právnym normám. Archeologický materiál i písomné správy dokladajú ako najstarší spôsob pochovávania na našom území žiarové hroby, do ktorých sa voľne alebo v popolnici (urna) ukladal popol a zvyšky nedohorených kostí mŕtveho. Tento spôsob, vlastný aj Slovanom, začalo na území Slovenska po prijatí kresťanstva postupne (v 6. – 9. storočí) vytláčať kostrové pochovávanie. V predstave o zachovaní telesných potrieb duše po smrti pozostalí mŕtveho pre posmrtný život zaopatrovali odevom, obuvou, ozdobami, zásobami jedla a nápojov uloženými do keramických nádob, zbraňami, pracovnými nástrojmi, obľúbenými predmetmi, platidlom. Mŕtvi na slovanských pohrebiskách sa ukladali nohami smerom na východ. Takáto orientácia prevažovala na väčšine cintorínov na našom území až do 20. storočia. Slovania verili, že duša mŕtveho sa po smrti vteľuje do vtáka, ktorý sídli na stromoch, a až do 17. storočia sa napriek predpisom objavovali správy z rôznych častí Slovenska o pochovávaní mŕtvych v lesoch a hájoch bez prítomnosti kňaza. Veľmi pomaly sa menilo aj vybavenie hrobov. Pohanské prvky postupne nahrádzali kresťanské atribúty (modlitebná knižka, ruženec). Milodary sa vyskytujú zväčša už len v podobe obolu – mince, ktorá je náhradou za dary, potraviny a nápoje v hrobe.
  Description authorĽubica Chorváthová
  BooksBotík, J. (ed.) a kol.: Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku s osobitným zreteľom na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť. Bratislava 2001. Dušeková, S.: Cintorín z 13.-17. storočia v Smoleniciach. (Archeologicko-historická interpretácia.) In: Slovenský národopis, roč. 28, 1980, 433-445. Habovštiak, A.: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava 1985.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/pochovavanie
  See also pohrebné odobierky
  pohreb slobodnej mládeže
  minca
  ruženec
  hry pri mŕtvom
  pohreb
  References (10) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.