Number of the records: 1  

To the basket   balada

 1. Descriptonnaratívna pieseň s dramatickým príbehom. Je bezprostredne zameraná na dej. Obsahuje epickú, dramatickú aj lyrickú zložku. Príbeh vychádza z konfliktu, ktorý súvisí s ľúbostnými, rodinnými a spoločenskými vzťahmi hlavnej postavy (hrdinu), prípadne s jeho kontaktom s nadprirodzenými silami a bytosťami. Hrdinovia balád sú anonymné, ale typizované postavy (dcéra matkou prekliata; panna oklamaná; milý dorúbaný; Janík premilený, do žalára posadený). Časté sú dialógy alebo monológy (najmä v záverečných častiach), ktoré umocňujú dramatickosť príbehu. Málokedy obsahujú vysvetlenie konania hrdinov. Charakteristickým znakom balád je aj lyrizmus (v symbolickej obraznosti, expresívnosti, subjektivizácii deja, používaní básnických figúr). Balady patria na Slovensku k najrozsiahlejším piesňam: majú priemerne 40 veršov, výnimočne aj okolo 150. Rozsah je ovplyvnený spôsobom výstavby sujetu, v ktorom nie je zriedkavé trojnásobné opakovanie dejových motívov, otázok a odpovedí, a pod. V baladách je príznačná dvojriadková strofa, pričom sa zvykne každý verš zopakovať. Staršia vrstva balád sa vyznačuje citovou zdržanlivosťou, odstupom od deja, rýchlym spádom deja, neobsahuje podrobnosti ani motivácie konania hrdinu. Novšie balady kladú väčší dôraz na citovú zložku deja, do ktorého sú včlenené aj motivácie konania, vnútorné pohnútky hrdinov i detailnejšie popisy. Verš máva väčší rozsah a vyskytuje sa aj vo štvorveršových strofách. Melódie balád sa štýlovo radia k stredným až vývinovo najnovším vrstvám. Celoslovensky rozšírené tematické typy sa odlišujú regionálnymi alebo lokálnymi nápevmi. V textoch viacerých balád nachádzame vzájomné súvislosti s letákovými piesňami (jarmočnými, púťovými).
  Description authorEva Krekovičová
  BooksBurlasová, S.: Katalóg slovenských naratívnych piesní. 1.-3. zväzok. Bratislava 1998.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/balada
  References (1) - Encyclopedic Terms
  (143) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.