Počet záznamov: 1  

Pridať záložky   Lehocký, Jozef 1941-

 1. Titul osobyIng.
  ŽivotopisNarodil sa 22. februára 1941 v Trenčíne. Po vyučení za strojného zámočníka v Trenčíne študoval na SPŠ strojníckej v Dubnici nad Váhom a na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave. Absolvoval postgraduálne štúdium Projektovanie robotizovaných výrobných systémov na SVŠT v Bratislave. Absolvoval postgraduálne štúdium Projektovanie robotizovaných výrobných systémov na SVŠT v Bratislave. Svoju profesiu technika začínal v podniku Kovové tkaniny v Brezovej pod Bradlom, pracoval vo Výskumnom a vývojovom ústave maltovín v Trenčíne, ZŤS v Dubnici nad Váhom, Vzduchotechnike v Novom Meste nad Váhom, a aţ do dôchodku v Leoni Slovakia v Trenčianskej Teplej-Dobrej. Od mladosti sa aktívne venoval hudbe. Vo vtedajšej Hudobnej škole v Trenčíne absolvoval hru na husliach a na harmonike, potom svoje hudobné schopnosti rozšíril o trúbku a kontrabas. Na husliach hral v ľudovej hudbe vo folklórnom súbore Trenčan, kde aj tancoval. Ako aktívny hudobník hral krátko v dychovej hudbe, tieţ v dixilende, tanečnom orchestri, s harmonikou účinkoval v divadle, sprevádzal spevácky zbor. Počas štúdií v Bratislave (1962–1968) tancoval vo folklórnych súboroch Technik a Lúčnica. Táto skúsenosť predznačila jeho ďalšie pôsobenie. Choreograf Lúčnice prof. Štefan Nosáľ si ho prizval za asistenta pri príprave programu folklórnych súborov pri príleţitosti Spartakiády v roku 1965 v Prahe. V Lúčnici sa popri skúsených etnografoch, ktorí v nej vtedy pôsobili dostal k príprave programov na folklórne festivaly, chodil na vidiek, mal príleţitosti zoznamovať sa s autentickým folklórom. Svoju prvú choreografiu vytvoril vo folklórnom súbore Kopaničiar v Myjave (1964) . Popri svojej technickej profesii v strojárskom podniku v Brezovej pod Bradlom, spolu s manţelkou Oľgou zaloţili a viedli folklórnu skupinu, neskôr folklórny súbor Brezová (1968), ktorý pôsobí dodnes. Tu spoznával autentický folklór v prostredí myjavských dedín a kopaníc. Po návrate do Trenčína pôsobil niekoľko rokov ako umelecký vedúci a choreograf vo folklórnych súboroch Druţba v Trenčíne (1972) a Vršatec v Dubnici nad Váhom (1985). Vršatec sa dovtedy vo svojej dramaturgii orientoval na folklór rôznych oblastí Slovenska, J. Lehocký program súboru preorientoval na folklór regiónov bliţších k pôsobisku súboru, prevaţne zo západného Slovenska. V 70-tych a 80-tych rokoch hosťovsky vytvoril choreografie v súboroch Vatra v Tlmačoch, Ekonóm, Lipa a SĽUK v Bratislave. Vo folklórnych súboroch vytvoril celkom 40 choreografií, viaceré získali popredné ocenenia na domácich i zahraničných súťaţiach a festivaloch. Pri ich tvorbe vychádzal z dôverného poznania autentického folklóru väčšinou z vlastných výskumov. V 70-tych rokoch 20. storočia bol spoluorganizátorom rozsiahleho niekoľkoročného výskumu ľudových tancov a tanečných tradícií na západnom Slovensku, sám uskutočnil dôkladný výskum na Topoľčiansku a Myjavsku, výsledky ktorých spracoval v publikáciách i scénicky. Výsledky výskumu v posledných rokoch sú publikácie z Nitrianska a Trnavska. Bol členom poradných zborov pre scénický folklór. Podieľal sa na príprave programovej časti folklórnych festivalov, bol členom programových rád Trenčianskych folklórnych slávností v Mníchovej Lehote, festivalov v Myjave a vo Východnej, na ktorých autorsky pripravil veľa programov, podieľal sa na koncipovaní ich dlhodobých programových zameraní. Minister kultúry udelil J. Lehockému Strieborný odznak Folklórneho festivalu Východná za zásluhy o rozvoj festivalu (1984), Hudobný fond mu udelil Cenu Pavla Tonkoviča za dlhoročnú zberateľskú a vydavateľskú činnosť v oblasti hudobného folklóru (2009). Rozsiahla je jeho publikačná činnosť. Publikoval viaceré články v časopisoch, na základe vlastných výskumov spracoval príspevky o hudobnom a tanečnom folklóre do vlastivedných monografií niekoľkých miest a obcí, zostavil a vydal samostatné publikácie z oblasti hudobného a tanečného folklóru z niekoľkých regiónov západného Slovenska. Významným vydavateľským počinom J. Lehockého je edícia Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície trenčianskeho Povaţia. Pozostáva z desiatich obsiahlych kniţných titulov vydaných v rokoch 2004 aţ 2014. Edíciu hodnotí odborná verejnosť ako najlepšie spracovaný a zmapovaný región Slovenska v oblasti spevných a tanečných folklórnych tradícií. Prednáša na školeniach a seminároch na témy k spevným, tanečným a hudobným tradíciám. Ako uznávaného odborníka pozývajú J. Lehockého podeliť sa s jeho skúsenosťami so študentmi na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre a VŠMÚ v Bratislave. Je členom Národopisnej spoločnosti Slovenska a Spolku hudobného folklóru.
  Zdroj dátwww(Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne), cit. 24.1.2017; biografické údaje
  profesijné údaje
  URL www.vkmr.sk/buxus/docs/Jozef%20Lehocký%20-%20personalna%20bibliografia.pdf
  Odkazy (286) - Digitálne objekty

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.