Info

Čo je Fond tradičnej ľudovej kultúry?

Fond TĽK je online archív objektov z oblasti tradičnej ľudovej kultúry Slovenska tvorený materiálmi zo zbierok súkromných i právnických osôb. Realizátorom projektu je Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, odborné pracovisko Slovenského ľudového umeleckého kolektívu, štátnej príspevkovej organizácie zriadenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Vznikal v nadväznosti na národný projekt Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry realizovaný v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2, financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR. Realizácia národného projektu výrazným spôsobom prispela k získavaniu materiálov a vybudovaniu technického zázemia.

Chcete spolupracovať na tvorbe digitálneho archívu?

Vlastníte fotografie, videonahrávky, filmové pásy, audio nahrávky, písomnosti alebo zaujímavé predmety s tematikou tradičnej ľudovej kultúry? Ak ste držiteľom zbierkových materiálov tradičnej ľudovej kultúry, na ktoré môžete udeliť licenčné práva a máte záujem o ich sprístupnenie, prípadne ak máte záujem o doplnenie údajov do sprístupnených záznamov, neváhajte nás kontaktovať.

Objekty, ktoré nám poskytnete, budú zdigitalizované buď priamo u Vás doma, alebo v našom Centre pre tradičnú ľudovú kultúru. Materiály spracujeme a následne Vám ich vrátime. V digitálnej podobe budú doplnené do Fondu TĽK. Pri každom objekte bude informácia o zdroji, t. j. od koho sme materiál získali.

Kontakt: Mgr. art. Miroslav Hanák, +421 2 204 78 201, fondtlk@sluk.sk