Number of the records: 1  

To the basket   Ústav hudobnej vedy SAV Etnomuzikologické oddelenie

  1. Related Placeskrajina: Slovensko
    Further informationÚstav hudobnej vedy SAV sa venuje základnému výskumu hudby a hudobnej kultúry na Slovensku v regionálnych, národných, stredoeurópskych a európskych kontextoch. Vedecko-výskumná koncepcia vychádza z integrovaného modelu muzikológie, ktorý je založený na rozvíjaní a spolupráci troch vedných disciplín/oblastí: historickej hudobnej vedy, etnomuzikológie a systematickej hudobnej vedy. Vedecko-výskumná činnosť sa uskutočňuje v troch oddeleniach Vedecko-výskumného úseku. Oddelenie hudobnej histórie sa zameriava na rekonštrukciu dejín hudby a hudobnej kultúry na Slovensku v európskom kontexte. Oddelenie etnomuzikológie skúma tradičnú pieseň, hudobné nástroje, nástrojovú hudbu a tanec na Slovensku v regionálnom, interetnickom a sociálno-kultúrnom kontexte. Oddelenie systematickej hudobnej vedy sa venuje výskumu hudby a hudobnej kultúry s akcentom na teoreticko-systematické hľadisko. Z výskumnej činnosti dvoch oddelení (Oddelenie etnomuzikológie, Oddelenie hudobnej histórie) sa vybudovali zbierkové fondy, ktoré obsahujú rukopisné, zvukové, obrazové a audiovizuálne dokumenty. Súčasťou pracoviska je odborná knižnica a technické laboratórium. Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti pracovisko orientuje do kontextu medzinárodného vedeckého poznania a v aplikovaných formách na využitie v hudobnom živote, umeleckej a kultúrnej praxi a v pedagogickom procese. Spolupracuje s ďalšími vedeckými a odborným pracoviskami a vysokými školami doma a v zahraničí; poskytuje expertízne a poradenské služby. Ako externá vzdelávacia organizácia uskutočňuje doktorandské štúdium v spolupráci s Katedrou muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ústav hudobnej vedy SAV vydáva vedecký časopis Musicologica Slovaca. Je sídlom Slovenského komitétu RILM-u (Répertoire International de Littérature Musicale) a Slovenskej muzikologickej spoločnosti. Je kolektívnym členom medzinárodných organizácií International Musicological Society (IMS), International Council for Traditional Music (ICTM) a International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML). Oddelenie etnomuzikológie vykonáva výskum tradičnej piesne, hudby a tanca na Slovensku v regionálnom, interetnickom a sociálno-kultúrnom kontexte. Výsledky výskumu zverejňuje formou vedeckých výstupov a materiálových edícií (notové, zvukové a audiovizuálne vydania). Spravuje zbierky rukopisných, zvukových, obrazových a audiovizuálnych dokumentov, ktoré vznikli na základe terénnych a archívnych výskumov pracovníkov oddelenia. Materiál zo zbierkových fondov vydáva v rámci edície Corpus Musicae Popularis Slovacae.
    Data source entryWebové sídlo Ústavu hudobnej vedy SAV
    URLwww.uhv.sav.sk/o-nas/
    References (174) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.