Number of the records: 1  

To the basket   cech

 1. Descriptonstavovská organizácia združujúca majstrov jedného alebo viacerých remesiel. Cechy ako záujmové organizácie remeselníkov sledovali ich hospodárske a sociálne záujmy. Kontrolovali ceny, kvalitu, množstvo produkovaných výrobkov, pracovný čas, mzdy tovarišov, počet majstrov (t. j. dielní), prijímali a po vyučení prepúšťali učňov, prideľovali vandrovných tovarišov jednotlivým majstrom. Zabezpečovali spoločensko-hospodársku rovnosť medzi majstrami, kolegiálne a slušné správanie majstrov navzájom, dôstojné vystupovanie členov cechu na verejnosti počas jarmokov, trhov, cirkevných sviatkov, procesií. Členovia cechu zachovávali zásady cechovej solidarity, zabezpečovali pochovávanie členov, podporovali vdovy a siroty majstrov, chorých a starých majstrov. Na čele cechu stál cechmajster. Spoločné schôdze cechu sa konali štvrťročne. Na ich začiatku sa otvárala a na konci zatvárala cechová truhlica, v ktorej boli uložené cechové artikuly, protokoly a iné cechové dokumenty. Symbolmi stavovskej a profesijnej spolupatričnosti členov cechu boli cechové insígnie, používané pri cechových obradoch. Na Slovensku bol rozšírený tzv. nemecký, v Európe najrozšírenejší typ cechov. Najstarším dokladom o existencii cechu je sporná zmienka o cechu kožušníkov v Košiciach z roku 1307. Do roku 1525 je na území Slovenska písomne doložených 60 cechov, začiatkom 18. storočia vyše 100 v 160 lokalitách. Generálne cechové artikuly z r. 1813 znemožnili cechom účinne vplývať na množstvo i kvalitu výroby a širokým vrstvám obyvateľstva poskytli príležitosť vyučiť sa remeslu. Cechy boli zrušené zákonom r. 1872.
  Description authorMichal Kaľavský
  BooksHoudek, I.: Cechovníctvo na Slovensku. Martin 1943. Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972. Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin 1983.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/cech
  See also jarmok
  cechmajster
  cechové artikuly
  cechový znak
  majster
  remeslo
  tovariš
  učeň
  remeselnícke obyčaje
  References (51) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.