Number of the records: 1  

To the basket   družba

 1. Descriptonsvadobný funkcionár, predstaviteľ slobodných mládencov a zástupca ženícha. V tradičnej svadbe na Slovensku býval ním slobodný mládenec spomedzi príbuzných alebo kamarátov ženícha. Nazýval sa tiež prvý, predný, starší družba. Znakom jeho funkcie bolo osobitné pierko alebo ručník krížom cez prsia. Jeho povinnosťou bolo pozývanie na svadbu, prevoz výbavy, nosenie jedál na svadobnej hostine, prednášanie svadobných vinšov. Významné boli jeho aktivity vo vzťahu k mladuche – viedol ju na sobáš, tancoval s ňou obradový rozlúčkový tanec, skladal jej veniec, rozpletal jej vlasy, privádzal ju začepčenú a tancoval s ňou prvý tanec, bol prítomný pri ukladaní mladého páru na lôžko, do začiatku 20. storočia ho v niektorých oblastiach Slovenska ukladali k mladuche. Všetko toto, ako aj narážky v textoch piesní o strate venca či panenstva mladuchy dovoľujú predpokladať, že pôvodne mal družba právo na prvú noc s mladuchou. Funkcia družbu sa niekde zachováva aj v súčasnosti.
  Description authorKornélia Jakubíková
  BooksJakubíková, K.: Pohlavná a veková stratifikácia v svadobných obyčajach na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 38, 1990, č. 1-2, 19-27.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/druzba
  See also svadobná hostina
  pozývanie na svadbu
  svadobná družina
  svadobná noc
  svadobní funkcionári
  pierko
  veniec mladuchy
  výbava
  mladucha
  References (9) - Encyclopedic Terms
  (106) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.