Number of the records: 1  

To the basket   svadobní funkcionári

 1. Descriptonosoby poverené svadobnými rodinami vykonaním obradov a zvykov tradičnej svadby. Vystupovali ako zástupcovia oboch rodín mladomanželov, aj ako reprezentanti pohlavno-vekovej skupiny (dievok, žien, mládencov, mužov). Plnili organizačné, obradové a zábavné funkcie. Najvýznamnejší bol starejší, ktorý riadil priebeh celej svadby. Dôležitý bol aj družba (nazývaný prvý) ako zástupca ženícha i predstaviteľ mládeže. Zo strany mladuchy to bola starejšia a družica (nazývaná prvá) ako predstaviteľka slobodných dievok. Vybrané dievky a mládenci vo funkcii družbov a družíc tvorili svadobnú družinu. Svadobní funkcionári mali znaky svojej funkcie, ktoré ich odlišovali od ostatných svadobných hostí. Na pozývanie svadobných hostí bola funkcia zváča, o priebeh hostiny dbal hospodár (hofmistr, šafár, stolník, hajtman, čopnar), prevoz výbavy mali na starosti rúšnice (duchnárky, periniarky, skriniarky, košeliarky, suky) a čepčenie mladuchy zase čepiarky (zavijárky). Pozvanie za svadobného funkcionára sa považovalo za prejav spoločenského uznania a prestíže. V súčasnosti tieto funkcie strácajú na význame.
  Description authorKornélia Jakubíková
  BooksJakubíková, K.: Pohlavná a veková stratifikácia v svadobných obyčajach na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 38, 1990, č. 1-2, 19-27. Komorovský, J.: Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava 1976.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/svadobni-funkcionari
  See also svadobná hostina
  družba
  starejší
  starejšia
  svadobná družina
  odev svadobných funkcionárov
  družica
  mladucha
  ženích
  References (7) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.