Number of the records: 1  

To the basket   kult predkov

 1. Descriptonjedna z najstarších foriem náboženského kultu, založená na uctievaní duchov a duší významných predstaviteľov rodu alebo kmeňa (náčelníci, čarodejníci, otcovia či matky rodu). Je spojený s vierou v existenciu záhrobia a posmrtného života. Pocta mŕtvemu po smrti istým spôsobom zodpovedá jeho postaveniu zaživa. Uctievanie mŕtvych predkov a viera v ich nadprirodzené schopnosti (manizmus) boli rozšírené v najrozličnejších kultúrach; u Slovanov majú indoeurópske črty. Stopy kultu predkov sú v tradičnej kultúre Slovenska prítomné vo svedomitom vykonávaní predpísaného pohrebného obradu, aby sa dosiahla úplná spokojnosť a stav vyrovnanosti mŕtveho, v obradových úkonoch spojených s domom a jeho časťami (pec, prah, kultový kút), s ohňom, sadzami a spaľovaním rozličných predmetov ako obetí predkom. Jeho súčasťou je vykonávanie početných obradov na počesť mŕtveho v individuálnych a výročných spomienkových dňoch a odráža sa i v rodinných a kalendárnych obyčajoch (pri štedrovečernom stole sa nechávalo miesto pre zomretých predkov a podobne).
  Description authorĽubica Chorváthová
  BooksBotík, J. (ed.) a kol.: Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku s osobitným zreteľom na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť. Bratislava 2001. Niederle, L.: Víra a náboženství. In: Život starých Slovanů. Díl II - 2. Praha 1916.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/kult-predkov
  See also pec
  had
  Pamiatka zosnulých
  záhrobie
  oheň
  lasica
  kút
  jedlo pre zomretých
  spomienkové dni
  prah
  obetiny
  References (11) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.