Number of the records: 1  

To the basket   oblievanie

 1. Descriptonpôsobenie tekutinou na osoby, zvieratá a predmety s cieľom reálne alebo symbolicky preniesť na ne vlastnosti tekutiny, prípadne overiť ich schopnosti. Oblievanie bolo tradičným ochranným, očistným, plodonosným, liečebným úkonom, spätým s rozličnými obradmi. Najčastejšie sa oblievalo vodou. Na zabezpečenia zdravia sa ľudia oblievali na začiatku zimy a jari. Oráča, kosca i žnicu obradne obliali pred začiatkom poľných prác, aby boli svieži a silní. Manželov pred svadobnou nocou obliali, aby bolo ich manželstvo plodné. Oblievanie v zimnom i jarnom období, pri prvej orbe, kosbe, žatve malo i očistný význam. Prvkom hier pri mŕtvom bolo oblievanie vodou symbolizujúcou život. V obyčajoch remeselníkov i v beániách bolo oblievanie vodou skúškou otužilosti nových učňov a študentov. V liečebných, ale i škodiacich praktikách sa na oblievanie – okrem vody – používali aj rozličné odvary.
  Description authorJuraj Zajonc
  BooksPlessingerová, A.: Získávání a užívání vody ve slovenských obcích pod Javorníky. In: Český lid, roč. 50, 1963, č. 4, 193-206. Holuby, J. Ľ.: Národopisné práce. Zostavil J. Mjartan. Bratislava 1958. Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/oblievanie
  See also voda
  remeselnícke obyčaje
  porobenie
  plodonosná mágia
  ochranná mágia
  očistná mágia
  ľúbostná mágia
  dážď
  beánia
  Veľká noc
  hry pri mŕtvom
  References (4) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.