Number of the records: 1  

To the basket   obyčaj

 1. Descriptonodborné označenie tradíciou určeného spôsobu sociálneho správania ľudí, ktorý je v danom spoločenstve všeobecne prijatý, rozšírený a ustálený. Významovo sa prekrýva s pojmom zvyk, ktorý sa považuje za jeho synonymum. Uplatňuje sa v situáciách každodenného života, ale najmä pri významných momentoch života človeka, spoločnosti, prírody. Obyčaje delíme na: 1. rodinné (tiež obyčaje životného cyklu), 2. kalendárne (tiež výročné obyčaje), 3. pracovné, 4. spoločenské (etiketa). Existencia tradíciou určeného spôsobu sociálneho správania je nevyhnutnou podmienkou života ľudí v spoločnosti. Hlavná funkcia obyčajov je socionormatívna, komunikačná, ale aj integračná a zároveň diferenciačná. Významná je aj ich psychohygienická funkcia.
  Description authorKornélia Jakubíková
  BooksJakubíková, K.: Teoretické východiská ku štúdiu obyčajov. In: Slovenský národopis, roč. 28, 1980, č. 4, 612-621.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/obycaj
  See also obrad
  zvyk
  References (3) - Encyclopedic Terms
  (16) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.