Number of the records: 1  

To the basket   zvyk

 1. Descriptonodborné označenie tradíciou ustáleného spôsobu správania a konania. V zásade pojem rovnakého významu ako obyčaj. V niektorých etnologických teóriách sa považuje za významovo odlišný od obyčaja. Zvyk je významovo blízky, nie však totožný aj s obradom. Doteraz sa nedospelo k všeobecnej zhode v terminologickej jednoznačnosti používania pojmov zvyk – obyčaj – obrad.
  Description authorKornélia Jakubíková
  BooksJakubíková, K.: Teoretické východiská ku štúdiu obyčajov. In: Slovenský národopis, roč. 28, 1980, č. 4, 612-621.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/zvyk
  See also obrad
  obyčaj
  References (2) - Encyclopedic Terms
  (3) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.