Number of the records: 1  

To the basket   povesť

 1. Descripton(historická rozprávka, miestna báj) epický žáner ľudovej prózy, ktorý obsahuje lokalizáciu (miestnu alebo historickú). Povesti majú pevný vzťah ku skutočnosti, a to napriek črtám fantastickosti a iracionálnosti. Rozprávania sú podávané ako skutočnosť. Majú tomu slúžiť i poetické prostriedky: nespochybniteľné tvrdenia (apodiktické výroky), odvolávanie sa na svedectvo osôb (predkovia, príslušníci rodiny), vecí (znaky na predmetoch) a iné. Obsahom povestí sú príbehy vymykajúce sa z bežného života. Takými sú najmä výnimočné udalosti, vzťahujúce sa na lokálne či regionálne spoločenstvo alebo národ. Povesti majú predovšetkým poznávaciu, informatívnu a hodnotiacu funkciu. Boli spontánnou informačnou bázou spoločenstva, relatívne nezávislou od oficiálnych zdrojov ideológie a informácií o jeho histórii. Zároveň sa vnímala aj ich rozprávačská, estetická funkcia. Jedným zo základných mechanizmov tvorby povestí je naivné etymologizovanie (odvodzovanie názvu lokality napríklad od zvolania prvého osadníka: Zliechov – zlý chov). Ústne tradovanie umožňovalo variovať na princípe cyklizácie (napríklad konkretizovaním času a miesta), zámenami účinkujúcich postáv (ten istý príbeh sa pripisuje rôznym historickým osobnostiam). Aj preto je problematické chápať povesti ako historický prameň. Medzi základné tematické skupiny patria démonologické povesti, miestne povesti a historické povesti. Zastúpenie povesťových látok a motívov v inonárodných katalógoch ľudovej prózy je svedectvom ich internacionálneho charakteru.
  Description authorHana Hlôšková
  BooksHlôšková, H.: Individuálna a kolektívna historická pamäť. Bratislava 2008.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/povest
  See also miestne povesti
  demonologické povesti
  historické povesti
  References (9) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.