Number of the records: 1  

To the basket   pranostika

 1. Descriptonustálený výrok, vyjadrujúci zdanlivú príčinnú súvislosť prírodných javov. Tematické zameranie je na počasie a poľnohospodárske práce s prognostickou funkciou. Korene pranostík možno hľadať v mágii slova v predracionálnej epoche myslenia. Paralely a zhody sa nachádzajú v kultúre starých Sumerov, babylonských Chaldejcov, Asýrčanov, Židov, v dielach antických klasikov, ako aj vo folklórnych fondoch európskych národov. Okrem ústneho podania sa šírili odpisovaním a tlačou. Rozlišujeme pranostiky: a) kalendárne, predpovedajúce počasie alebo úrodu v časovo vzdialených intervaloch: Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji; Na Jozefa slunéčko, dáva chléb a vínečko. Vyjadrujú tiež pravidelne sa opakujúce výkyvy počasia v istom ročnom období: Na Hromnice radšej vlka v svojom dvore vidí sedliak, ako slnce na obzore. Osobitnú skupinu tvoria výroky k určitým svätcom (osudové dni): Na svätého Blažeja má ísť furman zo dvora; Peter a Pavel huby sejú. Boli pomôckou chronológie, určovali agrotechnické termíny roľníckych prác, ale aj charakter počasia v stanovených dňoch; b) symptomatické, vyjadrujúce krátkodobú predpoveď. Vychádzajú z určitého príznaku, ktorý je postihnuteľný zmyslami, napr. signálmi zmeny počasia, príchodu dažďa či pekného počasia. Takými sú sfarbenie či tvar slnka, mesiaca, hviezd, ďalej atmosférické úkazy, správanie zvierat, rastlín či ľudské pocity (Keď hory hučia, bude pršať; Koza dvíha chvost, voda berie most). Zaužívaná rýmová forma slúžila ako mnemotechnická pomôcka na zapamätanie. Pranostiky mali predovšetkým praktický význam. V súčasnosti sa ešte používajú v hovorovej reči, a najmä v médiách ako informatívny a štýlotvorný prvok. Mnohé sú zaujímavé svojím obsahom, estetickou a kultúrno–historickou hodnotou.
  Description authorZuzana Profantová
  BooksProfantová, Z.: Dúha vodu pije. Slovenské ľudové pranostiky. Bratislava 1986. Profantová, Z.: Slovenské pranostiky. Bratislava 1997.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/pranostika
  References (23) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.