Number of the records: 1  

To the basket   pastierstvo

 1. Descriptonextenzívny chov dobytka. Nižšia forma živočíšnej výroby než dobytkárstvo. Slovanské obyvateľstvo na území Slovenska chovalo hospodárske zvieratá v rámci dobytkárstva. V 6. storočí sa dostalo do styku s pastierskou kultúrou Avarov a v 9. storočí s pastierstvom Maďarov, čo ho však výrazne neovplyvnilo. Výrazný vplyv mala valaská kolonizácia, počas ktorej od 1. polovice 15. storočia na územie Slovenska prenikalo od východu obyvateľstvo, zaoberajúce sa salašníctvom – valaským spôsobom chovu oviec a kôz – a obsadzujúce nevyužité vyššie položené pasienky. Valasi sa na území Slovenska usádzali do 17. storočia. Okrem chovu a letného pasenia oviec i hovädzieho dobytka sa začali pod vplyvom miestnej agrárnej kultúry zaoberať aj pestovaním plodín. Salašníctvo spojené s rastlinnou produkciou sa stalo súčasťou dobytkárstva a stratilo charakter samostatného hospodárskeho systému, akým bolo v iných oblastiach Karpát. Pre pastierov-valachov, ktorí tvorili malú časť obyvateľstva, bolo pastierstvo síce hlavným zamestnaním (na Horehroní do 50. rokov 20. storočia), no často bolo dopĺňané aj inými činnosťami. V zime sa starali o dobytok v obci, vyrábali drevený riad, metly, stĺkali plte, pracovali ako furmani, drotári ap. Preto pastierstvo nemožno zaraďovať medzi hlavné zamestnania obyvateľov Slovenska v minulosti. Pastierstvom sa najčastejšie nazývalo zamestnanie pastierov dobytka v dobytkárstve a salašníctve. Ich hlavnou činnosťou bolo pasenie. Toto zamestnanie malo vplyv na spôsob ich života (bývanie, stravovanie, pastierske umenie). V niektorých zložkách pastierstva sa výrazne prejavoval vplyv karpatského salašníctva (špeciálny spôsob spracovania ovčieho mlieka na bryndzu, bisahy ako transportný prostriedok, názvy nástrojov na spracovanie mlieka ap.).
  Description authorJuraj Zajonc
  BooksHorváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963. Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4, 1965, 29-77. Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko – Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/pastierstvo
  See also valaská kolonizácia
  pastierske umenie
  bisahy
  dobytkárstvo
  pastier
  salašníctvo
  transhumancia
  valach
  References (20) - Encyclopedic Terms
  (8) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.