Number of the records: 1  

To the basket   kosecké piesne

 1. Descriptonpiesne mužov, ktoré boli tematicky a funkčne spojené so spoločným kosením lúk. Táto spevná príležitosť ich radí aj k iným lúčnym piesňam, s ktorými ich spája nielen prostredie, v akom sa spievajú, ale aj podobnosti v textovej i hudobnej zložke. Tematika textov sa viaže k práci (koseniu) a prírodnému prostrediu lúk, časté sú ľúbostné motívy, ale aj prekáravé, žartovné texty. Prevládajú v nich štvorveršové šesťslabičníky, ktoré nezriedka fungujú ako monostrofy a vyznačujú sa voľnou väzbou s melódiami. Nápevy spravidla nemajú pravidelne členený rytmus, je pre ne charakteristické predlžovanie kadenčných tónov a prevládajúca kvart- a kvinttonálna štruktúra. Kosecké piesne patria k roľnícko-pastierskej hudobnoštýlovej vrstve. Zachovali sa v piesňovom repertoári podhorských obcí najmä na strednom Slovensku.
  Description authorEva Krekovičová
  BooksUrbancová, H.: Trávnice – lúčne piesne na Slovensku. Ku genéze, štruktúre a premenám piesňového žánru. Bratislava 2005.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/kosecke-piesne
  See also lúčne piesne
  References (2) - Encyclopedic Terms
  (6) - Digital Objects