Number of the records: 1  

To the basket   svadobné nôty

 1. DescriptonSú súborom obradných a cez celú svadbu opakovaných nápevov. Z hudobno-štýlového hľadiska patria k starším roľníckym a pastierskym vrstvám. Texty sú veľmi rozdielneho charakteru, viažu sa vždy na konkrétne obradné úkony. Rozsah svadobných nôt v celoslovenskom kontexte zahrňuje viac ako 1000 rôznych melodických typov. Sú vo veľkom regionálnom rozptyle a spravidla v súlade s lokálnym alebo regionálnym hudobným nárečím. Spravidla sa v rámci jednej svadby spievajú 2-3 svadobné nôty, ktoré sa pri žiadnych iných príležitostiach neobjavujú. Sú to nápevy, ktoré môžeme označiť za ústrednú hudobnú myšlienku svadby, sú dôverne známe celému domácemu lokálnemu spoločenstvu. Spievajú sa v rámci dôležitých obradných fáz. Charakterizuje ich permanentná variabilita, ktorá sa však pohybuje v rámci základných melodických modelov štýlu svadobných nôt (podľa výskumu 49% patrí ku kvart- a kvinttonálnej melodike, nové piesne sú zastúpené 33%; 69% má dvoj- a štvordielnu formu, z ktorých 30% sa obmedzuje na dva rozdielne motívy; 81% nápevov má otvorenú formu, ako je tomu v archaických štýlových vrstvách). Veľká časť nápevov okrem tanečných (napr. družbovský alebo sviečkový tanec) je voľne recitovaná a metricky – taktami striktne neviazaná. 5-6 slabičné štvorveršia sú základným stavebným prvkom svadobných nôt. Na svadobný obrad prísne viazané nápevy tvoria 1/3 svadobného repertoáru, z ktorých najväčšiu skupinu spievajú pri čepčení, odobierke z rodičovského domu, na ceste do kostola a na ceste do domu ženícha. Z piesní spievaných na svadbe sa 41% textov dotýka bezprostredne tematiky svadby, ostatná časť je spätá rôznymi témami – najmä ľúbostnými, dievockými, žartovnými piesňami, baladami a pod. Sú sprevádzané deklamovanými a dramatickými prejavmi.
  Description authorAlica Elscheková
  BooksElscheková, A.: Svadobné nôty a svadba. Rytmus 38, 1987, 16–18. Járek, M. – Luther, D.: Svadobné piesne a obyčaje z okolia Nitry. Bratislava 1986. Elscheková, A.: Svadba a svadobné piesne. In: Musicologica Slovaca 14. Bratislava 1988, 72–122.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/svadobne-noty
  See also svadba
  References (1) - Encyclopedic Terms
  (23) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.