Number of the records: 1  

To the basket   fašiangové obchôdzky

 1. Descriptontradíciou regulované obchádzanie krojovaných, kostýmovaných a maskovaných skupín od domu k domu v posledných dňoch fašiangov, spojené s vinšovaním a tancovaním obradových tancov: na konope alebo na ľan (s dvíhaním tanečníc do výšky), mládenecké tance s ražňom, reťazové tance s palicami (pod paličky, resp. pod šable), obručami (debnársky tanec), verbunkový tanec Turkov, ale aj všedné párové tance so všetkými ženami navštíveného domu. Osobité sú sprievody s Turoňom, Chriapou alebo kozou, medveďom, koníkom, slameníkom, Bakusom, ďalej skupinky klátnikov (koní ťahajúcich klát), zvončiarov, svadobníkov, ako aj sprievody rozmanitých maškár. Zobrazovali zamestnania (sudca, notár, farár, žid-obchodník, horár, vojak, mäsiar, miškár, kováč), neobvyklé postavy (kurva-kurváč, žobrák, cigánka-veštica, lacný Jožko) i exotické etniká a rasy (Turek, Arab, Ind, černoch). Fašiangovníkom sa ponúka prípitok, tradičné pečivo, vajíčka do košíka (spolu s peniazmi), slanina a klobása (napichnú na ražeň) – ako odmena za prianie dobrej úrody, zdravia, šťastia. Na oplátku obvykle pripravujú pre obec tanečnú zábavu.
  Description authorDaniel Luther
  BooksHorváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986. Dúžek, S.: Ľudové tance vo fašiangových obyčajoch na Slovensku. In: Musicologica Slovaca, Ľudové, hudobné a tanečné zvykoslovie. Bratislava 1989, 173 a nasl. Luther, D.: Projekcia človeka vo fašiangových hrách. In: Slovenský národopis, 42, 1994, 4, 428-443.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/fasiangove-obchodzky
  See also debnársky tanec
  fašiangové tance
  fašiangy
  turoň
  References (5) - Encyclopedic Terms
  (58) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.