Number of the records: 1  

To the basket   ženích

 1. Descripton(mladý pán, braudiger) muž, ktorý sa žení alebo je pred svadbou. Jeho hlavným znakom bolo pierko (za klobúkom, novšie na chlopni kabáta) označujúce jeho slobodný, mládenecký stav (vdovec už pierko nemal). V niektorých oblastiach Slovenska bol označený aj ručníkom prehodeným cez plecia alebo šatkou visiacou z vrecka. Po začepčení mladuchy aj jemu zložili pierko, čo však nemalo obradový charakter. Počas svadby musel prekonávať rôzne prekážky, skúšky, hádanky, ako aj platiť (za pierko, cestu na sobáš, mladuchu, za jej výbavu, za začepčenú mladuchu a za tanec s ňou). Po svadbe platil alkoholický nápoj mužom v krčme ako prístupné medzi nich. Nové obyčaje vzťahujúce sa na ženícha zdôrazňujú jeho stratu slobody (kladenie chomúta alebo okov, zapriahanie do voza), jeho povinnosti v domácnosti (zametanie črepov, pílenie dreva), plnenie manželských povinností a podriadenie sa žene (obsiahnuté v textoch svadobných telegramov).
  Description authorKornélia Jakubíková
  BooksJakubíková, K.: Pohlavná a veková stratifikácia v svadobných obyčajach na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 38, 1990, č. 1-2, 19-27.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/zenich
  See also klobúk
  odev ženícha
  pierko
  svadba
  References (7) - Encyclopedic Terms
  (49) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.