Number of the records: 1  

To the basket   farár

 1. Descripton(z latinského parochus) hovorovo kňaz vôbec. V kresťanských cirkvách osoba, ktorá vedie farnosť a farské bohoslužby. V katolíckej a pravoslávnej cirkvi má byť farár kňazom, v evanjelických cirkvách je farár ordinovaným teológom. Katolícka cirkev a protestantské cirkvi majú presne určené práva a povinnosti farára zakotvené vo vlastnom cirkevnom práve. Medzi ne patrí prijímanie nových členov do spoločenstva veriacich, konať a riadiť bohoslužby, vyučovať náboženstvo, udeľovať sviatosti (okrem birmovania a svätenia na kňazstvo). Farárovi sú vyhradené i niektoré ďalšie obrady: sobáše, pohreby, vádzky rodičiek, svätenie vody, ratolestí a popola a pod. Farár eviduje príslušníkov farnosti (farníkov) v matrikách. Vo vidieckom tradičnom spoločenstve bol spolu s učiteľom a notárom autoritou reprezentujúcou miestnu inteligenciu. Významnú úlohy zohrali farári v oblasti podpory rozvoja roľníctva tým, že propagovali napr. nové spôsoby obrábania pôdy, ovocinárstva, včelárstva ap. Zakladali a pomáhali viesť miestne spolky. Vlastníctvom pôdy farára (farské role, farské lúky ap.) sa vytvárali ekonomické väzby medzi ním a lokálnym spoločenstvom. Časť dôchodku farára poskytovali farníci obilím, hydinou, drevom, niekedy aj peniazmi.
  Description authorĽubica Herzánová-Voľanská
  BooksOrdoš, J.: Rodinný a spoločenský život. In: Stará Turá. Zostavil J. Michálek. Bratislava 1983, 139-151. Podmanický, J. – Dubovický. O.: Život a kultúra našich predkov. Farár. In: Podmanický, J. – Dubovický. O. a kol.: Stará Bystrica a okolie. Bratislava 1998, 200-203. Praženicová, V.: Spoločenský život. In: Čičmany. Zostavila E. Munková. Martin 1991, 131-144.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/farar
  See also zosyp
  References (1) - Personal names and family names file
  (5) - Encyclopedic Terms

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.