Number of the records: 1  

To the basket   svadobná družina

 1. Descripton(svadobné rúcho, svadobná ríša) skupina svadobných funkcionárov, aktívne sa podieľajúcich na priebehu celej svadby. Patrili do nej družbovia, družice, starejší a starejšia, ktorí sprevádzali mladý pár pri sobáši a zúčastňovali sa na všetkých svadobných obyčajoch. Pri svadobnej hostine mali čestné miesto pri mladom páre. Od ostatných svadobných hostí sa odlišovali znakmi na odeve (pierka, palice, vence). Podľa starších údajov si mladucha pozývala družice a ženích družbov. Ich počet nebol veľký (dvaja až štyria) a neboli popárení (páry družbov a družíc sú novším javom). Spoločné nocovanie družiny na slame v dome mladuchy pred sobášom (známe z Detvy, Horehronia, Zázrivej, obcí okresu Humenné) sa považuje za pozostatok dávnejšej sexuálnej voľnosti slobodnej mládeže. Pri príchode po mladuchu sa prejavovala rivalita družiny ženícha a mladuchy najmä v textoch svadobných piesní. Funkcie družiny boli prevažne zábavné. V súčasnosti sa neprejavuje ako osobitná skupina, nelíši sa od ostatných svadobných hostí.
  Description authorKornélia Jakubíková
  BooksJakubíková, K.: Pohlavná a veková stratifikácia v svadobných obyčajach na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 38, 1990, č. 1-2, 19-27.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/svadobna-druzina
  See also družba
  svadba
  sobáš
  mladucha
  družica
  palica
  svadobné piesne
  pierko
  svadobní hostia
  svadobní funkcionári
  svadobná zábava
  starejšia
  starejší
  ženích
  References (5) - Encyclopedic Terms
  (4) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.