Number of the records: 1  

To the basket   družica

 1. Descripton(družička, druska) svadobná funkcionárka, predstaviteľka slobodných dievčat. Bola ňou príbuzná (sestra, sesternica, dcéra krstnej matky) alebo kamarátka mladuchy, nazývaná prvá, predná, staršia družica. Odevné znaky mala podobné mladuche (partu, veniec, neskôr kyticu), čo malo v magickom zmysle ochrannú funkciu. Jej povinnosťou bolo odovzdať ženíchovi svadobnú košeľu a svadobné pierko a sprevádzať ho na sobáš. Na západnom Slovensku prebrala družica aj niektoré úlohy družbu – prednášanie vinšov, skladanie venca, vyberanie peňazí. Iných úkonov sa zúčastňovala so skupinou družíc ako časti svadobnej družiny. Názov družica sa používa aj na označenie mladých dievčat vystupujúcich v slávnostnom odeve pri iných obradných a slávnostných príležitostiach, napríklad pri pohrebe mládenca alebo dievky, či pri kresťanských sviatkoch.
  Description authorKornélia Jakubíková
  BooksJakubíková, K.: Pohlavná a veková stratifikácia v svadobných obyčajach na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 38, 1990, č. 1-2, 19-27.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/druzica
  See also družba
  pohreb slobodnej mládeže
  svadobná družina
  svadobní funkcionári
  kresťanské sviatky
  parta
  veniec mladuchy
  sobáš
  References (5) - Encyclopedic Terms
  (6) - Digital Objects