Number of the records: 1  

To the basket   hrob

 1. Descripton1. priestor na vyhradenom mieste, určený na obradné alebo neobradné pochovanie mŕtveho. Tvary hrobov podmienili lokálne geografické a pôdne podmienky, tradícia pochovávania ovplyvňovaná predstavami o posmrtnom živote, viera v nesmrteľnosť duše a snaha zachovať telesnú schránku človeka aj po smrti čo najdlhšie neporušenú. Vlastný hrob tvorí jama, v strednej Európe spravidla s rozmermi 0,8×2 m, pričom hĺbka kolíše v závislosti od pôdneho podkladu, platných hygienických predpisov pre pohrebiská a od spôsobu pochovávania. Od veľkomoravského obdobia sa u nás postupne rozšírilo pochovávanie v drevenej rakve (truhle). Do jamy sa pri pochovávaní ukladá rakva s telom zomretého. V niektorých oblastiach sa zachovalo archaické vykladanie hrobu drevenou konštrukciou (sklep – Bošáca; fršlóg – Slovenské Pravno; futráľ – Gemer). Zvláštnym prvkom konštrukcie hrobu je podmola, výklenok v pozdĺžnej stene, do ktorej sa pochovávali osoby v blízkom príbuzenskom pomere k mŕtvemu v hlavnej jame. Jej výskyt v minulosti bol výskumami na Slovensku v 20. storočí. doložený zo sedemdesiatich lokalít. Dôležitou súčasťou hrobu je vonkajšia úprava, vysoký násyp na mohyle alebo náhrobník na plochom hrobe. Funkciou ťažkého náhrobného kameňa i násypu mohyly bolo chrániť hrob pred narušením, ako aj zabrániť mŕtvemu návrat a znepokojovanie pozostalých. Rozmiestnenie hrobov na cintorínoch bolo skupinové, nepravidelné alebo radové; 2. hrob, hrobľa – označenie jamy na zimné uskladňovanie zemiakov, zakrytej slamou.
  Description authorĽubica Chorváthová
  BooksHabovštiak, A.: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava 1985. Botík, J. (ed.) a kol.: Obyčajové tradície pri úmrtí a pochovávaní na Slovensku s osobitným zreteľom na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť. Bratislava 2001. Chorváthová, Ľ.: Hrob. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 75, mapy 25-28.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/hrob
  See also pochovávanie
  cintorín
  duša
  rakva
  upír
  uskladnenie plodín
  náhrobník
  revenant
  References (7) - Encyclopedic Terms