Number of the records: 1  

To the basket   pastierske obyčaje

 1. Descriptontradíciou ustálené spôsoby konania a správania sa pastierov ako príslušníkov socioprofesijnej skupiny. Ich základom bola práca a spôsob života pastierov pri kolektívnom pasení hospodárskych zvierat v dobytkárstve (pasenie hovädzieho dobytka, koní, kôz) a salašníctve (pasenie oviec, prípadne i kôz). Obyčaje späté s pracovnými úkonmi sa viazali k prvému jarnému alebo každodennému výhonu zvierat na pastvu, k ich paseniu a spracúvaniu ich produktov (predovšetkým mlieka), k strihaniu oviec. Realizácia obyčajov mala zabezpečiť ochranu a čo najvyššiu úžitkovosť zvierat. Napríklad na západnom Slovensku pri prvom výhone dobytka v roku vyznačili okolo neho na pasienku kruh a po jeho obvode napichali prúty, aby sa dobytok počas roka pri pasení držal spolu, aby sa žiadny kus nestratil. Na zabezpečenie prosperity oviec pastieri pri prvom výhone okurovali košiar, pod prah koliby zakopali ukradnuté húsa a podobne. S obyčajmi bol spätý prechod z jednej do druhej etapy práce i ukončenie pasenia. Po prekročení polovice sezóny pasenia, v termíne okolo Jána (24. jún), sa konala valaská hostina, pri ktorej pastieri, ich manželky a prípadnej aj členovia salašného spolku spolu konzumovali výdatné jedlá, alkoholické nápoje a zabávali sa pri hudbe. Spoločná hostina ovčiarov a členov salašného spolku sa konala na konci salašnej sezóny. Spätosť jednotlivých skupín pastierov s majiteľmi pasených zvierat i so spoločenstvom dediny sa odrážala v obyčajoch realizovaných mimo sezóny pasenia. Pred Vianocami alebo na Štedrý deň pastieri roznášali po domoch brezové prúty nazývané štedráky, jalovce. Pastieri nimi šibali členov domácnosti, aby boli svieži, i dobytok pri prvom výhone v roku, aby bol zdravý a plodný.
  Description authorJuraj Zajonc
  BooksDobšinský, P.: Prostonárodnie obyčaje, povery a hry. Turčiansky Svätý Martin 1888. Olejník, J.: Pastierska mágia v oblasti Vysokých Tatier. In: Nové obzory, roč. 7, 1965, 366-402. Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/pastierske-obycaje
  See also Štedrý deň
  okurovanie
  plodonosná mágia
  šibanie
  pasenie hovädzieho dobytka
  pastier
  výhon
  pasenie oviec
  salašný spolok
  References (1) - Encyclopedic Terms
  (2) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.