Number of the records: 1  

To the basket   svadba

 1. Descripton(veselie, vešele) historicky vyvinutý systém obradov a zvykov sprevádzajúcich uzavretie manželstva, spoločensky alebo aj sakrálne potvrdzujúci jeho právoplatnosť. Podstatou je vylúčenie mladuchy a ženícha z dovtedajších zväzkov (z rodiny, zo spoločenstva slobodných), ich prechod a prijatie do novej rodiny, medzi dospelých členov spoločnosti. Svadba tak v mnohom zastupuje v európskych kultúrach iniciácie. Diala sa za účasti širšieho okruhu ľudí ako svedkov vykonaných obyčajovo-právnych aktov a právoplatnosti manželstva. Tradičnú svadbu na Slovensku, trvajúcu i niekoľko dní, tvorilo množstvo obradov, zvykov, magických úkonov a veštieb, obradové jedlá, odevy, predmety, obradový folklór. Obsah a následnosť jej zložiek boli regionálne i lokálne variabilné, takže jeden typ slovenskej svadby nejestvuje. Základnou schémou následnosti zložiek sú: 1. zisťovanie súhlasu so svadbou v dome rodičov dievčaťa; 2. uzavretie dohody – zásnuby; 3. ohlášky; 4. pozývanie na svadbu; 5. dievocká a mládenecká rozlúčka; 6. príchod ženícha po mladuchu na sobáš a odobierka od rodičov; 7. cesta na sobáš – svadobný sprievod; 8. sobáš; 9. svadobná hostina a zábava; 10. odchod mladuchy z rodičovského domu; 11. príchod a prijatie mladuchy do domu ženícha; 12. skladanie venca mladuchy; 13. ukladanie mladého páru na lôžko; 14. čepčenie; 15. mladuchin tanec; 16. záverečné delenie svadobného koláča medzi všetkých účastníkov; 17. posvadobné obyčaje – očista mladuchy, hostiny, návštevy novospríbuznených rodín, zábavy, hry. Do sledu sa nedá zaradiť prevoz výbavy a svadobné dary, ktoré boli v rôznych momentoch svadby. Súčasná svadba sa vyznačuje skrátením trvania na jeden deň, zjednodušením a unifikáciou priebehu, znížením normatívnosti a väčšou liberalizáciou – prijímaním rôznych inovácií. Dominantný význam nadobudla svadobná hostina a zábava, estetická stránka a vizuálna dokumentácia.
  Description authorKornélia Jakubíková
  BooksJakubíková, K.: Slovenská svadba. In: Slovenské svadby. Ed. M. Leščák. Pramene k tradičnej duchovnej kultúre Slovenska. Bratislava 1996, 8-11.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/svadba
  See also svadobná hostina
  veniec mladuchy
  výbava
  svadobné hry
  svadobné piesne
  mladucha
  ohlášky
  sobáš
  svadobný sprievod
  vádzka
  čepčenie
  zásnuby
  svadobní hostia
  posvadobná hostina
  svadobné jedlá
  dievocká rozlúčka
  mládenecká rozlúčka
  pozývanie na svadbu
  pytačky
  svadobná družina
  svadobná noc
  svadobná zábava
  ženích
  References (33) - Encyclopedic Terms
  (70) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.