Number of the records: 1  

To the basket   ľudové divadlo

 1. Descriptonfolklórne divadelné formy, v ktorých sa vyskytuje premena na herca (maskovaním, kostýmovaním, príbehom, textom, napr. ja som bača z Rimavskej Soboty). Postavy hry sú mimo reálneho času a priestoru, dej je fiktívny a diváci nie sú súčasťou hry. Patria sem: a) obradové hry – rezíduá predkresťanských obradov, ktorých podstatou bola plodonosná a ochranná mágia (výstupy maskovaných postáv predvianočného a fašiangového obdobia, ako aj zaniknuté jarné hry na kráľov a kráľovné); b) vianočné hry – sú vývinovo mladšie, vychádzajú z kresťanskej vieronauky, ale nachádzame v nich aj významy starších magických obradov; c) martyrologické hry – u nás hra o sv. Dorote; d) žartovné hry – bývali súčasťou svadobných hier, fašiangových obchôdzok a zábav (pochovávanie basy), priadok i zabíjačiek. Priestorom hier ľudového divadla boli izba, dvor, ulica, krčma, čo umožňovalo bezprostredný kontakt (najmä komických postáv) s publikom. K ľudovému prostrediu patrili aj školské a pašiové hry, vychádzajúce z literárnych predlôh. Významný vplyv malo bábkové a ochotnícke divadlo s osvetovým a národnobuditeľským zameraním.
  Description authorDaniel Luther
  BooksBogatyriov, P. G.: Ľudové divadlo české a slovenské. Bratislava 1971. Slivka, M.: Slovenské ľudové divadlo. Bratislava 2002. Luther, D.: Ľudové divadlo. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000, 254-258.
  Data source entryTradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom, elektronická encyklopédia. Bratislava 2011.
  URLhttps://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/ludove-divadlo
  See also Katarína
  Mikuláš
  Lucia
  fašiangy
  Barbora
  svadobné hry
  priadkové hry
  ochotnícke divadlo
  bábkové divadlo
  pašiové hry
  vianočné hry
  školské hry
  Morena
  Turíce
  References (4) - Encyclopedic Terms
  (6) - Digital Objects

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.